STICHTING HARTENDEKENS
Hartendekens
Aanvraagformulier
Donaties
Granny patronen
Contactformulier
Sitemap
Email
Privacyverklaring
ANBI-informatie

 

PRIVACYVERKLARING

 

Stichting Hartendekens, gevestigd aan Gaffeldreef 37, 7006 KP Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Hartendekens

Gaffeldreef 37

7006 KP Doetinchem

Tel: 0634889904

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Hartendekens verwerkt de persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Hartendekens verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mocht je het niet eens zijn met de persoonlijke gegevens hebben we hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hartendekens@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Hartendekens verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          Om te bepalen of het kind voor wie de deken bedoeld is binnen de doelgroep valt.

-          Om te bepalen aan wie de deken moet worden verstuurd en naar welk adres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Hartendekens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-           Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum: 1 jaar

-           Gezondheid: maximaal 1 maand.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Hartendekens verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het versturen van een deken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Hartendekens gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Hartendekens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hartendekens@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Hartendekens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Hartendekens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hartendekens@hotmail.com

 

 

Doetinchem, mei 2018

 

Downloadlink voor deze privacyverklaring